Nieuws

Geen actueel nieuws
Voir toutes les news de cette catégorie

Algemene verkoopvoorwaarden - Andiman & Co

Algemeen

1. Elke klant wordt geacht, door het feit van het plaatsen van een bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, die hierna worden opgesomd, te kennen en te accepteren zonder enige reserve zelfs al zouden ze niet overeenstemmen met de eigen voorwaarden.

2. Onze verplichtingen gaan pas in, ofwel na het verzenden van onze orderbevestiging, ofwel na het verstrijken van een termijn van 5 dagen na ontvangst van de bestelling van de klant en voor zover wij deze bestelling niet hebben betwist in zijn totaliteit of gedeeltelijk door het verzenden van een tegen-order gericht aan de inkoper vermeld op de bestelbon.

Levering

3. De leveringen gebeuren zonder tegenbericht vanaf het adres van de verkoper. Het transport vanaf onze vestiging zal worden onderhandeld of ten laste zijn van de klant.

4. Elke door de klant te voorziene moeilijkheid bij het leveren moet worden vermeld bij de bestelling. Andiman & co kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor complicaties en kosten die worden veroorzaakt door omstandigheden zoals: geen personeel bij het ontvangen van de goederen, werken die de toegang of doorgangen versperren, moeilijke plaatselijke doorgangen, ...enz.

Indien de moeilijkheden bij de levering veel groter zijn dan normaal kan worden verwacht, behoudt Andiman & co zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen voor dewelke de klant zijn toestemming geeft om deze te betalen bij de hoofdfactuur.

5. Indien de goederen verschillende malen moeten worden aangeboden op het adres van de klant omwille van oorzaken die niet kunnen worden toegewezen aan Andiman & co, zullen de hierdoor ontstane kosten op dezelfde manier worden aangerekend aan de klant.

6. Levertermijnen worden indicatief aangegeven en kunnen door de inkoper noch tot een annulering van de opdracht, noch tot het betalen van kosten en interesten, leiden.

Betaling

7. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, zonder korting, tenzij anders is overeengekomen bij de bestelling, en dit op onze rekeningnummers van de CBC en/of ING, aangegeven op onze facturen.

8. Elke factuur niet betaald op de vervaldag geeft ons het recht zonder melding of in gebreke stelling, een rente van 1,5% per maand aan te rekenen. Deze zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 75€ ter vergoeding van de incassokosten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de hiervoor vermelde achterstalligheidsrente.

9. De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Andiman & co tot de volledige betaling van alle vorderingen voortspruitend uit de verkoopovereenkomst met de koper. Bij niet betaling binnen de termijn kunnen de goederen door Andiman & co worden teruggenomen. Bij niet betaling moeten de goederen teruggegeven worden in perfecte staat (en niet gebruikt). Wij behouden ons het recht voor om de kosten aan te rekenen indien goederen werden gebruikt.

Annulatie

10. De annulering van het contract door de koper voor gelijk welk motief is enkel mogelijk met akkoord van Andiman & co en kan leiden tot een compensatie van 30% van het bedrag van de bestelling ten gunste van Andiman & co. Dit staat los van de reeds gemaakte kosten van uitvoering en transport van de bestelling.

Klachten

11. Elke terugzending van goederen kan enkel gebeuren met een voorafgaand formeel akkoord van Andiman & co. De uitgifte van een overeenkomstig krediet is geenszins gegarandeerd.

12. De goederen, zelfs franco verstuurd, reizen op eigen risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn moet iedere klacht schriftelijk worden gemeld en dit ten laatste 15 werkdagen na levering.

13. Bij betwisting zijn het enkel de rechtbanken van het district van Andiman & co die bevoegd zijn.

Garantie

14. De garantie met betrekking tot ontwerpfouten, materiaalfouten of fabricagefouten van onze producten , omvat enkel, en dit naar eigen goeddunken, het vervangen, wijzigen of herstellen van de niet conforme stukken, rekening houdend met de slijtage.

Geen enkele vergoeding zal worden toegestaan voor welke reden dan ook. Enkel indien anders is aangegeven in de offerte, hebben onze producten een garantie van 12 maanden vanaf de levering bij de klant.

Elke niet conformiteit moet ons worden gemeld binnen een termijn van 15 werkdagen na levering van de goederen.

Wij kunnen er in geen geval toe worden verplicht kosten te dragen andere dan deze waarvoor we verantwoordelijk zijn, onder dit punt, zoals kosten gemaakt door de klant of door derden gedurende de immobilisatie van het product of de uitrusting in dewelke onze producten werden geïntegreerd.

Indien wij de garantieclaim aanvaarden, zal het product worden teruggestuurd, transport en verpakking betaald. De vervangen producten in het kader van de garantie, zijn onze eigendom en moeten worden teruggestuurd naar onze werkplaatsen.

15. Wij verwerpen verdere verantwoordelijkheid in de volgende omstandigheden :

  • Gebreken ontstaan uit het ontwerp, uit de materialen of uit de productietechniek opgelegd door de klant;
  • Niet conforme werkzaamheden uitgevoerd op onze producten door de klant of door derden;
  • Gebreken of beschadigingen resulterend uit een slecht gebruik of een nalatigheid van de gebruiker van het product of in geval van heirkracht of onvoorziene omstandigheden;
  • Continue onderhoudswerkzaamheden of vervangen van onderdelen o.w.v. normale slijtage van het product of bij blootstelling aan weersomstandigheden.

Een eenmalig en exclusieve claim van onze klant, in het kader van deze garantie, zal zich beperken tot deze bovenvermelde claim. Geen enkel andere garantie of claim van welke aard ook zal van toepassing zijn.

16. GDPR/AVG:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf 25 mei 2018 van toepassing).

Teneinde conform te zijn met deze wetgeving respecteert Andiman & co de principes van GDPR: loyaliteit en transparantie, beperking van het doel & conservering, minimalisering, correctheid, vertrouwelijkheid, bescherming van de toestemmingsgegevens.

Andiman & co heeft in dit kader een gegevensregister en een bedrijfscharter opgesteld.


Opmerking :
Enkel de Franstalige versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden is juridisch van toepassing.

Downloaden als PDF