Nieuws

Geen actueel nieuws
Voir toutes les news de cette catégorie

Charter algemene politiek GDPR / AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Algemene informatie

TElk bedrijf , wat ook de grootte is, is onderworpen aan de GDPR/ AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor zover het persoonlijke gegevens verwerkt . De definitie van gegevens met persoonlijk karakter is zeer ruim et behelst elke informatie die toelaat een persoon te identificeren , die wordt opgeslagen, verwerkt en uitgewisseld. Deze definitie behandelt dus niet alleen de gegevens van medewerkers maar ook deze van klanten en leveranciers.


1. Vertrouwelijkheid

Andiman & Co - BCE 0871.500.161.,wettelijk vertegenwoordigd door de Heer Manuel Dimblon (Manthemard Holding) ; hecht heel veel belang aan de wetgeving met betrekking tot GDPR / AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In dit kader stelt Andiman&co alles in het werk om de behandeling van alle gegevens met persoonlijk karakter te garanderen ( het verzamelen, beveiligde verwerking, transparantie, vertrouwelijkheid) et dit t.o.v. klanten, leveranciers en onder-leveranciers.

Om dit mogelijk te maken , heeft dit charter tot doel een maximum aan informatie te geven over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Het feit dat u ons uw persoonlijke gegevens meedeelt , betekent dat u kennis hebt genomen van ons charter en het ondertekenen van het toestemmings- document in bijlage houdt in dat u akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens


2. Persoonlijke gegevens

Omvat elke informatie betreffende een persoon, welke toelaat hem te identificeren, bijvoorbeeld via naam en voornaam, elektronisch adres, telefoonnummer, betalingsgegevens. Deze informatie houdt geen rekening met gegevens bij dewelke de identiteit werd verwijderd ( anonieme gegevens).

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen kunnen volgende items bevatten , en dit zonder enige beperking: uw naam, uw elektronisch adres, uw postcode, uw telefoonnummer, uw facturatie-gegevens, uw antwoorden op enquêtes, uw offerte-details & bestellingen, en andere informatie over u die u ons kan leveren via uw website, via mailverkeer evenals deze verzameld tijdens onze commerciële contacten.


3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijk gegevens die wij over u verzamelen enkel ten behoeve van specifieke doelen, o.a. en zonder dat dit beperkt zou zijn, om u onze diensten aan te bieden en om uw dossier te beheren.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel indien dit wettelijk is toegestaan. In het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in volgende omstandigheden :

 • Wanneer wij deze nodig hebben bij het uitvoeren van een contract wat wij hebben afgesloten met u of in het kader van de opvolging hiervan.
 • Wanneer dit nodig blijkt bij het verdedigen van onze legitieme belangen (of deze van derden) et indien uw belangen et wettelijke rechten niet primeren op deze belangen.
 • Met uw toestemming.
 • Indien wij ons moeten houden aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

4. Gegevens -register

Het geheel van actieplannen, procedures, charters en nodige documenten om de GDPR/ AVG toe te passen is terug te vinden in het gegevens-register, welke wordt beheerd en opgevolgd door de interne GDPR/ AVG verantwoordelijke ( hieronder de coördinaten).

Dit register en het geheel van documenten mbt GDPR/ AVG wordt bewaard in een beveiligde plek voor het papieren document, en beveiligd via electronische weg ( vlgs onze procedures).


5. De finaliteit van het beheer en de juridische basis

5.1 klantengegevens

In het kader van onze diensten en onze activiteiten, verzamelen en verwerken wij de identiteitsgegevens en informaties van onze klanten, het beheer van de klanten, de boekhouding en de activiteiten van de directe prospectie, zoals daar zijn, het versturen van promotionele of commerciële informatie. De juridische basis is de uitvoering van een contract, het respecteren van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of onze legitieme interest.

Voor wat betreft de direct prospectie va mail ( zoals daar zijn de informatie bulletins of de uitnodigingen voor een evenement) , zal de toestemming altijd worden gevraagd et kan deze ook op ieder moment worden ingetrokken.


5.2 Gegevens van leveranciers en onder-aannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteit en de gegevens van onze leveranciers en onderaannemers, en eventueel hun eigen onder-leveranciers, personeel, medewerkers, en iedere nuttige contactpersoon . Het einddoel van het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van de opdracht, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de activiteiten van directe prospectie, zoals het versturen van promotionele en commerciële informatie. De juridische basis is de uitvoering van een contract, het respecteren van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of onze legitieme interest.

Voor wat betreft de direct prospectie va mail ( zoals daar zijn de informatie bulletins of de uitnodigingen voor een evenement) , zal de toestemming zal altijd worden gevraagd et kan deze ook op ieder moment worden ingetrokken.


5.3 Personeels-gegevens

Wij behandelen de persoonlijke gegevens van onze medewerkers in het kader van het personeels- en loons-administratie. Door de specifieke aard wordt deze gegevensverwerking heel uitgebreid behandeld in het kader van een politiek van gegevensbescherming voor medewerkers, een arbeidsreglement met zijn bijlagen en een charter voor het personeel ( goedkeuring en respect van het GDPR / AVG).

5.3.1 Beheer van de bewaar-duur van de personeelsgegevens

is gedetailleerd en omschreven in onze procedures.

5.3.2 Beheer van de goedkeuring van het personeel

Specifiek document opgesteld en bewaard in een register van gegevens

5.3.3 Beheer van het respecteren van GDPR / AVG

Charter als bijlage aan het arbeidsreglement, gedaan door elke werknemer.

5.3.4 Beheer van de kandidaturen :

Hetzij in het kader van een vacature uitgebracht door ons bedrijf, hetzij in het kader van een spontane kandidatuur zullen wij genoodzaakt zijn volgende gegevens te verzamelen of te ontvangen :

 

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Leeftijd, geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Foto
 • Gezinstoestand
 • Coordinaten
 • Opleiding
 • Beroepservaring
 • Immigratie-toestand( noodzaak van een werkvergunning)
 • Copie van het rijbewijst, pasport, identiteitskaart
 • Nummer van de sociale zekerheid en andere fiscale informatie
 • Informatie over de diversiteit, raciale of ethnische origine, inbegrepen de informatie met betrekking tot een handicap
 • Informatie mbt elke penale veroordeling (indien dit is vereist voor de functie waarvoor u solliciteert)
 • Informatie ivm uw huidig salaris, uw pensioenkas en uw sociale voordelen
 • Informatie mbt uw interesses en noden in het kader van een nieuwe job
 • Bijkomende informatie die u ons wil mededelen

Een procedure geeft hiervan een complete beschrijving evenals de duur en de wijze van bewaring


6. Veiligheid

Ons bedrijf heeft verschillende veiligheidsvoorzieningen ingevoerd , technisch, fysisch en organisatorisch teneinde de intégriteit, de vertrouwelijkheid te borgen van de personengegevens die met ons bedrijf worden uitgewisseld.

Ons bedrijf heeft daarbij welbepaald veiligheidstechnieken ingevoerd teneinde de persoonlijke gegevens die worden bewaard in servers , te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, onhebbelijk gebruik, wijzigingen, illegale of accidentele vernietiging en accidenteel verlies.

Ons bedrijf verbindt er zich toe een continu verbeteringsproces van de veiligheidsprocedures na te streven rekening houdend met de nieuwe technologieën en de nieuwe risico’s.

Ons bedrijf heeft ook contracten opgesteld en specifieke verplichtingen voor onderaannemers, partners en personeel ingevoerd zodat het manueel en elektronisch behandelen van persoonlijke gegevens vertrouwelijk wordt behandeld en onder aangepaste veiligheidsvoorzieningen, teneinde het verkeerdelijk gebruik van deze gegevens te vermijden.

Indien u een vermoeden zou hebben van misbruik, verlies of een ongeoorloofde toegang van uw persoonlijke gegevens , gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen.


7. Rechten

Conform aan en volgens de voorwaarden van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de bepalingen van het algemeen reglement van de gegevensbescherming, informeren wij u dat u volgende rechten heeft :

Recht van toegang : u heeft het recht om gratis nota te nemen van de gegevens die wij over u bijhouden en voor welk doel ze worden gebruikt.

Recht op rechtzetting : u hebt het recht een rechtzetting (verbetering) van uw persoonlijke gegevens die verkeerdelijk werden genoteerd , evenals het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op wissen of beperken van de gegevens: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen evenals om het verwerken van deze gegevens te beperken onder de omstandigheden en voorwaarden vermeld in het algemeen reglement van de gegevensbescherming. Wij hebben het recht het wissen of het beperken van de gegevens te weigeren voor het verwerken van de salarissen, het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, het realiseren van een werkovereenkomst of voor ons legitiem belang, voor zover dat deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld..

Recht op gegevensoverdracht : U hebt het recht uw persoonlijke gegevens welke u ons hebt bezorgd, te ontvangen in een gestructureerd format, gebruikelijk en leesbaar door een machine. U hebt het recht deze gegevens door te geven aan een andere gegevensverwerker.

Recht op verweer : U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens o.w.v ernstige en wettelijke redenen. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, het realiseren van een arbeidsovereenkomst of voor ons legitiem belang, voor zover dat deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Recht om toestemming te herroepen: indien het verwerken van de persoonlijke gegevens gebaseerd is op een voorafgaande toestemming heeft u het recht deze toestemming te herroepen. Deze persoonlijke gegevens zullen dan enkel worden verwerkt indien wij een andere wettelijke basis hebben.

Automatische beslissingen en profilering: Wij bevestigen dat de verwerking van de persoonlijke gegevens geen profilering bevat en dat u niet zal worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kan bovenstaande rechten doen gelden door u te wenden tot de verantwoordelijke van ons bedrijf en dit via mail maria.sergakis@andiman.be, of telefonisch op +32 4 3607885 of schriftelijk naar het hoofdkantoor , ter attentie van de verantwoordelijke van GDPR / AVG, Mevrouw Maria Sergakis.

 

Wij stellen alles in het werk om een nauwgezette en wettelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens te garanderen, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Indien u alsnog van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd en u meent dat uw bezorgdheid niet wordt gehoord in ons bedrijf, kunt u een klacht indienen bij

GBA Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Mail : contact(at)apd-gba.be

U kunt zich ook verweren via gerechtelijke weg , als u van mening bent dat u schade ondervindt veroorzaakt door de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


8. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonlijke gegevens aan onze werknemers, werknemers en agenten. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en werknemers, vergelijkbaar met die beschreven in de mededeling over gegevensbescherming.


9. Hebt u nog vragen ?

Als u na het lezen van dit algemeen gegevensbeschermingsbeleid nog vragen heeft over de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u telefonisch contact opnemen met de RGPD-manager via e-mail op à maria.sergakis@andiman.be, telefonisch op +32 4 360 78 85 of per post naar het hoofdkantoor van het bedrijf, ter attentie van de GDPR / AVG manager mevrouw Maria SERGAKIS.


PRIVACY

10. STATISTISCH GEBRUIK VAN INFORMATIE IN VERBAND MET NAVIGATIE

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen toen u zich aanmeldde

 • de datum en tijd van toegang tot de site

 • de pagina's geraadpleegd

 • het type browser dat wordt gebruikt

 • het platform en / of besturingssysteem geïnstalleerd op de pc

 • de zoekmachine, evenals de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.


11. GEBRUIK VAN COOKIES

Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan {SiteName} af en toe "cookies" gebruiken.

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site.

De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie waardoor u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post wordt benaderd. U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een 'cookie' maakt of om registratie ervan te voorkomen.